Politikcafé

Kommande politikcaféer finns under aktuellt.

Ett politiskt system där medborgarnas deltagande i politiken endast består i att de går till valurnorna är en demokrati i förfall. Det kontinuerliga medborgerliga samtalet kring politiska frågor utgör däremot en viktig beståndsdel i varje vital demokrati. En tanke med vårt politikcafé är följaktligen att bidra till och förhoppningsvis stärka den ”samtalande demokratin” i vårt land.

Den andra bärande tanken är att samtalet skall ha sakfrågan som sin brännpunkt. Det kan verka självklart. Så självklart att det inte behöver sägas. Vi säger det ändå därför att det politiska samtalet alltför ofta tenderar att styras av partipolitiska eller idéologiska hänsyn. Den partipolitiska eller idéologiska identiteten tar överhanden och börjar styra det man säger i sakfrågan. När så sker hamnar sakfrågan i skymundan och ett ”politiskt spel” tar överhanden. Vår målsättning är att undvika detta gyckelspel. Vi vill alltså betona samtalet framom debatten. En diskussion från färdigt grävda skyttegravar är inte fruktbar.

Det här betyder nu inte att vi strävar efter någon förment neutralitet. Tvärtom. Engagemang och värderingar är de politiska frågornas livsrum. Vi uttrycker alltid värderingar när vi diskuterar politiska frågor. Frågan är om de värderingar vi uttrycker när sakfrågan får styra våra reaktioner alltid är i överensstämmelse med de ”värderingar” som den partipolitiska eller idéologiska lojaliteten skulle kräva. Ja, den frågan måste givetvis var och en själv ta ställning till men vi hoppas att politikcaféet, vid sidan av ökad sakkunskap, också kan ge deltagarna material för en sådan reflektion och därigenom också bidra till en ökad självkännedom.

Man kan faktiskt också beskriva de stora politiska katastroferna i våra västerländska demokratier som ”kollektiva själbedrägerier”. Givetvis består det ”kollektiva självbedrägeriet” inte av ett enda gigantiskt sådant utan av en räcka större och mindre blindskär. Självbedrägeriet lurar så att säga alltid runt hörnet. Frågan är hur det kan undvikas? Det självklara svaret är att något patent motgift inte finns. Däremot tror vi att det goda samtalet med sitt inbyggda krav på både uppmärksamt lyssnande och ärlighet i en god mening har en omformande potential. Som sådan är det genuina samtalet i alla sina former också en av bildningens kungsvägar.

Mottot för vårt café må därför vara:
Politik kräver Självkännedom och Bildning!

Politikcaféet arrangeras i samarbete med Bildningsforum och Folkets bildningsförbund.

Tidigare caféer: