Korpo Filosofidagar

KORPO FILOSOFIDAG, 31.7 2022, UTOPIER

Tema:
Välfärdssamhället har sitt ursprung i 1600-talets upplysningsideal och 1700-talets växande strävan efter rättvisa och jämlikhet i samhället. Dessa tankar om jämlikhet framstod då som utopiska medan de idag för oss känns självklara och vardagliga. Bland annat som en reaktion på industrialismen växte det under 1800-talet fram ett flertal nya utopiska perspektiv. Tanken att vi kan skapa ett gott samhälle för alla var bärande för dessa utopister. En del av dessa idealistiska tankegångar utmynnade dock senare i samhällsförtryck, medan andra blev grundläggande för dagens välfärdssamhälle. Idag däremot verkar utopier inte mera ha någon plats. Har utopierna blivit gammalmodiga och onödiga? Har vi förlorat förmågan att föreställa oss en alternativ framtid? Har nyliberalismen och kapitalismen förkvävt vår föreställningsförmåga?

Program:
12.15 Välkomna, Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare

12.30-14.00
Drömmen om en annan värld. Om det bibliska arvets utopiska kraft
Jayne Svenungsson, professor i teologi vid Lunds universitet

14.00-15.30
Utopi och konspiration. Drömmen om en annan värld är inte minst drömmen om en värld som går att förklara. I en alltmer svårförklarlig värld bäddar det för en ny tids verklighetsföraktande utopier och konspirationsteorier.
Göran Rosenberg, författare och journalist, Lund

15.30-16.00 kaffepaus

16.00-16.30
Utopi – dystopi – samtid ur ett poetiskt perspektiv. Poeten och författaren Rosanna Fellman läser och berättar om sin nya bok Republikens president – Tasavallan presidentti.

16.30-18.00
Kan vi förändra oss själva?
Hugo Strandberg, universitetslektor i filosofi vid Åbo Akademi

Datum: söndagen den 31.7.2021
Tid: 12.15-18.00
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna!

FBF kommer också att spela in föredragen så att man kan lyssna till dem efteråt.

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.
Hagsgatan 12, 20540 Åbo,
http://www.fbf.fi
epost: bildningfbf[at]gmail.com
tel. 0503226154

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.

KORPO FILOSOFIDAGAR 2021

Korpo Filosofidagar 29.7.2021 Vart är det demokratiska samhället på väg? Panelsamtal med Joel Backström, Anna-Lena Laurén, Carl-Gustav Lindén, Annika Sandlund

Här hittar ni Korpo filosofidagars panelsamtal som videoklipp

Tema:
Demokratin beskrivs ofta som ett politiskt styrelseskick präglat av en strävan efter jämlikhet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. Demokratin ses också som grundläggande för välfärdssamhället. Men stämmer denna beskrivning in på dagens demokrati?

På global nivå verkar begreppet demokrati idag ha förvandlats till ett maktmedel. Med hänvisning till att länder bör demokratiseras startas krig och omfattande ekonomiska embargon införs, vilket har lett till att många länder tvingats ned i djup misär.

Inom Europa har demokratins traditionellt starka politiska, mediala och fackliga förankring försvagats. Populistiska partier vinner terräng medan traditionella etablerade partier upplevs som stagnerade. Pressfriheten hotas i flera europeiska länder, inklusive Ryssland. Intresset för fackföreningsverksamhet sjunker kraftigt. Rummet för en levande demokrati inom ramen för EU:s nuvarande sätt att fungera har också ifrågasatts.

Samtidigt ser vi idag också positiva mönster. Det finns ett intresse för gräsrots aktivism och samhällsengagerad föreningsverksamhet. Det demokratiska samtalet och engagemanget har idag en livlig lokalförankring. Ungdomars intresse för politik har ökat märkbart. Särskilt klimatförändringen har engagerat de unga och har skapat diskussion om hur förändring kan nås på ett demokratiskt sätt.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera demokratins föränderliga väsen. Vi närmar oss temat genom bland annat följande frågor: Vad menar vi med demokrati idag? Har demokratin blivit ett imperialistiskt maktmedel? Har populismen tagit över det demokratiska öppna samtalet i Europa? Vad händer med demokratin då pressfriheten hotas, då etablerade partier och fackföreningar förlorar terräng? Vilken innebörd har det växande intresset för gräsrotsverksamhet och lokalt samhällsengagemang för demokratins fortlevnad?

Tid: torsdagen den 29.7.2021 kl. 12.15-16.30
Plats: Skärgårdscentrum Korpoström
Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström

Program:
12.15-14.00 Panelsamtal
14.00-14.30 Kaffepaus
14.30-16.30 Panelens diskussion med publiken

Talare:
Joel Backström är forskare i filosofi vid Helsingfors universitet
Anna Lena Laurén är journalist, författare och Rysslandskorrespondent för Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter
Carl-Gustav Lindén är biträdande professor i datajournalistik vid universitetet i Bergen
Annika Sandlund arbetar vid FN:s flyktingorganisation UNHCR med flykting- och människorättsfrågor
Moderator för panelsamtalet är Ylva Gustafsson, FBFs verksamhetsledare och forskare i filosofi

Inträdet är fritt och alla varmt välkomna! OBS! På grund av coronapandemin är deltagarantalet begränsat och det behövs därför förhandsanmälan.

FBF kommer också att spela in panelsamtalet så att man kan lyssna till det efteråt.

Arrangör: Folkets Bildningsförbund r.f.

Korpo filosofidagar arrangeras med bidrag från Svenska Kulturfonden och William Thurings stiftelse.

Korpo filosofidagar 20.7.2019

Tema: En gemensam värld: Djur och kultur

Människan och djur är en tematik som genomsyrar filosofin, där idéer om det mänskliga ofta uttrycks i kontrast till natur eller djur. Under Korpo filosofidagar undersöks människans relationer till djur som en öppen fråga: vilka olika innebörder kan djur få i våra liv? Djur finns på olika platser: i våra hem, på laboratorier, i lantbruket, i naturen och på djurparker. Vilka samhälleliga, etiska, politiska och filosofiska frågeställningar väcks i dessa sammanhang?

Samtida diskussioner om djuren i kulturen sitter ofta fast i bilder av djur som tidlösa naturvarelser medan människan ses som dynamisk, kulturell och föränderlig. Denna bild har i allt högre grad ifrågasatts i diskussioner om ”det antropocena” och ”det posthumana”, som strävar att ifrågasätta vanemässiga tankesätt och uppdelningar mellan ”djur och människa”, och granskar hur människor och djur skapar praktiker och gemenskaper tillsammans. Under Korpo filosofidagar diskuterade vi denna tematik ur olika synvinklar, med en strävan till att få en klarare bild av djuren i kulturen.

Program
kl. 12 Göran Torrkulla, Åbo
Tema: Om levande varelser och livlösa ting. Till frågan om vår naturtillhörighet ur ett etiskt perspektiv
Kl. 13.30 Ylva Gustafsson, Åbo
Tema: Filosofiska reflektioner om jakt och fiske
Kl. 15 Kaffepaus
kl. 15.30 Be Nordling, Åbo
Tema: Kapitalets makt: djur och människor i ekonomins grepp
kl. 17 David Redmalm, Uppsala
Tema: Gränsdjur: Om konsten att balansera på gränsen mellan natur och kultur med människor, hundar, hästar och andra djur

Tidpunkt: 20.7.2019, kl. 12 – 18

Fritt inträde & alla välkomna!

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Arrangör:

Folkets Bildningsförbund r.f.

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 21-22.7.2018

Tema: #MeToo, #YouToo, #WeToo?

Nu finns tre av föredragen från sommarens filosofidagar som videoklipp på nätet! Se videoklippen via denna länk.

Filosofiska samtal om kön, sexualitet och identitet

#MeToo, samtyckeslagen, transpersoners rättigheter, könsneutral småbarnspedagogik, exkludering och inkludering… Kön, sexualitet, identitet och rättigheter debatteras hett, men vilka slags frågor är det vi egentligen diskuterar, och hur? Vilken roll spelar kön och sexualitet bortom tal om rättigheter och identitet? Vad betyder det att alls ha ett kön, eller att göra den sortens skillnad mellan människor? Är kön något man föds till eller något man lärs upp att vara? Vilken roll får frågor om kärlek, begär, självförståelse och kollektivitet i dessa diskussioner, får de alls plats i talet om könet som en fråga mellan Natur och Kultur?

Sommarens Korpo filosofidagar utforskar det här minfältet av frågor om kön, sexualitet och identitet. Vårt mål är att fördjupa förståelsen genom granskande dialog och därmed undvika att låsa samtalet kring ideologiska positioner och, som ofta sker, slå fast ‘svar’ på oklart formulerade frågor.

Fritt inträde & alla välkomna!

Program
kl. 12 Salla Peltonen, doktorand i filosofi och genusvetenskap vid Åbo Akademi
Tema: ”mina tystnader om metoo: en filosofisk reflektion kring en politisk rörelse”

Kl. 13.30 Jessika Holmlund, filosof, Åbo
Tema: ”Vem är jag och vad är det jag representerar? – En reflektion kring identitetspolitik”

Kl. 15 Kaffepaus

kl. 15.30 Sara Sundell, sakkunnig inom jämställdhetsarbete med barn och unga vid Folkhälsan, Helsingfors
Tema: ”Vilda pojkar och snälla flickor – Hur påverkar samhällets könsnormer, de vuxnas bemötande och förväntningar barnen?”

kl. 17 Joel Backström, filosof, Helsingfors
Tema: ”Ingen vacker syn – Kvinnor och män som varandras spegelbilder”
Tid: 21.7.2018

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Korpo filosofidagar 22.7.2017

Tema: Den goda nationalismen, finns den?

Nationalismen ansågs under en lång tid vara ett försvinnande fenomen. Samhällsforskarna talade om en ”postnationalistisk” era där nationen allt mera förlorar sin roll i en globaliserad värld styrd av överstatliga organisationer som EU och FN. Nationen skulle inte längre vara ramen för individens självbild – finländaren, tysken och britten skulle alla bli européer. Den senaste tidens politiska omvälvningar har ifrågasatt nationalismens dödförklaring i grunden. Populistiska partier runtom i Europa växer sig allt starkare på basis av nationalistisk politik och retorik. En av samtidens största politiska omstörtningar – Brexit – är direkt relaterad till frågor om nationell identitet och suveränitet.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera nationalismens väsen. Vi kommer att närma oss temat genom bland annat följande frågor: vilken sorts idé om gemenskap bygger nationstanken på? Kan nationalismen skapa en god gemenskap? Har nationalismen också gett positiva bidrag till samhällsutvecklingen? Vad betyder våra nationella symboler och ikoner och vem tillhör de? Hur skall samtidens ”hypernationalism” förstås?

Fritt inträde & alla är välkomna!

Program

Lördagen den 22.7

kl. 13 Historiker Johanna Wassholm, Åbo
Tema: Kan nationalismen skapa en god gemenskap?

kl. 14:30 Soldat James Mashiri, Åbo
Tema: Symboler, narrativer och ikoner.

kl. 16 Kaffepaus

kl. 16:30 Filosof Hannes Nykänen, Åbo
Tema: Vår tids hypernationalism och den mörka energin.

kl. 18 –> samtalen fortsätter under fria former.

(FBF förbehåller sig rätten till förändringar i programmet)

Tid: 22.7.2017

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Evenemanget på Facebook: https://www.facebook.com/events/134993540391047


Johanna Wassholm är forskare och timlärare i historia vid Åbo Akademi.

James Mashiri är yrkesofficer och aktiv bloggare om försvarsfrågor.

Hannes Nykänen är docent i filosofi vid Åbo akademi och forskare vid Helsingfors universitet.


Korpo filosofidagar 23.7.2016

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Självkännedom

Självkännedomens väsen tillhör filosofins äldsta frågor. På Apollotemplet i Delfi stod inskriptionen ”känn dig själv”, och för Sokrates var självkännedom en grundförutsättning för att överhuvudtaget kunna handla på ett ansvarsfullt sätt. Frågor om självkännedom är lika aktuella än idag och uppmaningar till självreflektion är ofta förekommande mantran inom allt från ledarskapskurser till självhjälpsböcker. Önskan om att förstå och känna sig själv är en av människans eviga följeslagare.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vad det innebär att känna sig själv och vilken roll frågor om självkännedom borde ha i våra liv. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: hur skall skillnaden mellan självkännedom och självbedrägeri förstås? På vilket sätt är frågan om självkännedom relaterad till vår förståelse av andra människor? Finns det något ”sant jag” att känna? Hur ska man karaktärisera den form av kunskap och sanning som eftersträvas i den psykoanalytiska processen? Och varför skulle kunskap och sanning gällande vårt eget själsliv innebära att detta själsliv växer och utvecklas?

Föredragen

 • Filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
  Tema: ”Vägen från självbedrägeri till självkännedom”
  (enbart underlag för föredraget som pdf)
 • Filosof Ylva Gustafsson, Åbo Akademi
  Tema: ”Om lycka, självkännedom och emotionell intelligens”
  (föredraget som pdf)
 • Psykoanalytiker och filosof Johan Eriksson, Stockholm
  Tema: ”Sanning, självkunskap och psykisk utveckling i den Freudianska psykoanalysen”
  (föredraget som pdf)

Hugo Strandberg är universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi och aktuell med boken Self-Knowledge and Self-Deception (Palgrave 2015).

Ylva Gustafsson är forskare i filosofi vid Åbo Akademi. Gustafsson disputerade i filosofi 2014 med avhandlingen Interpersonal Understanding and Theory of Mind.

Johan Eriksson är doktor i teoretisk filosofi och privatpraktiserande psykoanalytiker, medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen. Ansvarig utgivare för Divan – tidskrift för psykoanalys och kultur och svensk redaktör för The Scandinavian Psychoanalytic Review.

Se filosofidagarna på Facebook.


Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 29–30.7.2015

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Farväl till demokratin?

Poster till filosofidagar 2016

Alla är eniga om att demokrati är viktigt. Vi diskuterar inte längre om demokrati är bra för samhället, utan olika samhällen utvärderas på basis av hur demokratiska de är. Samtidigt som vi är anhängare av demokrati dalar intresset för vårt demokratiska samhällssystem. Valdeltagandet är lågt, allt färre engagerar sig i politiska partier och riksdagens arbete intresserar enbart ett fåtal. Med andra ord: vi hyllar demokratin men är samtidigt ointresserade av den. Demokratin riskerar därmed att bli en tom form – prisad i festtal men irrelevant eftersom den inte engagerar oss.

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera vårt ointresse för den hyllade demokratin. Vi kommer att närma oss temat genom följande frågor: varför är demokratin så ointressant för så många? Kan demokratin bli gammalmodig? Har vår demokrati blivit en formalitet? Kan man göra demokratin lika intressant som den är hyllad?

Föredragen

 • Statsvetare Ann-Cathrine Jungar, Södertörns högskola, Stockholm
  Tema: ”Är ryktet om demokratins undergång förhastat? Frågan om folkstyrelsens förändring och urgröpning”
 • Filosof Henrik Jøker Bjerre, Aalborgs universitet, Danmark
  Tema: ”But the Greatest of These is the Freedom of Expression – on the relation between means and ends in the contemporary debates on the freedom of expression”
 • Nationalekonom Christer Lindholm, Åbo
  Tema: ”Den ekonomiska demokratins nedgång och fall”
 • Poet Yulya Tsimafeyeva, Vitryssland
  Tema: ”No Market, No Fame: Being a Writer in Belarus”

Korpo filosofidagar på Facebook.


Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 2-3.8.2014

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Övervakningssamhället

Under senare år har olika statsmakters omfattande avlyssnings- och övervakningsverksamhet avslöjats i media. Samtidigt har internetanvändningens utveckling gjort att många frivilligt lägger ut stora mängder information om sig själva i sociala medier. Vi tycks därmed stå inför en situation som innefattar både viljan och möjligheten att övervaka samhällsmedborgarna i större omfattningen är någonsin tidigare. Går utvecklingen mot ett ’övervakningssamhälle’?

Under sommarens Korpo filosofidagar skall vi diskutera övervakningens roll i vårt samhälle. Hotar eller tryggar övervakningen demokratins fortlevnad? Kränker övervakningen individens integritet? Är det möjligt att undvika övervakningen? Staters och företags möjligheter att övervaka tycks öka, men ökar även individens möjligheter att övervaka dem? Bland annat dessa frågor får publiken diskutera tillsammans med filosofer och samhällsvetare som deltagit i samtidens debatter om övervakning. Filosofidagarna avslutas med pjäsen ’Gyges Ring’ där den filosofiska dialogen och scenkonsten samverkar för att gestalta moraliska och existentiella frågor om övervakning.

Föredragen

 • Mikael Brunila, grävande journalist och amatör-internaut, Helsingfors
  Tema: ”Internet efter NSA: cybernetisk kapitalism och tunnelkommunism”
 • Tomas Ries, lektor i strategi och säkerhetspolitik, Försvarshögskolan, Stockholm
  Tema: ”Strategins väsen och övervakningens ande”
 • filosof Göran Torrkulla, Åbo Tema: ”Vad kan vi idag lära oss av Platons dialog Staten? Några synpunkter på förhållandet mellan filosofi, moral och politik”
 • filosofiteatern ’Gyges Ring’. Pjäsen är inspirerad av ett avsnitt med samma namn i Platons dialog Staten. I pjäsen behandlas bland annat moraliska och existentiella frågor om statsmaktens övervakning. Manus har skrivits av filosofen Göran Torrkulla och författaren Marcus Prest. Pjäsen framförs av skådespelarna Mats Holmqvist och Håkan Omars.

Folkets Bildningsförbunds Korpo Filosofidagar 24-25.7.2013

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, Korpoströmsvägen 832, 21720 Korpoström.

Tema: Konkurrens – ideologi eller verklighet?

En vanlig föreställning är att konkurrens alltid ger de bästa resultaten. Genom konkurrens sporras individen till förträfflighet och på marknaden garanterar konkurrensen att enbart den mest effektiva och rationella produktionen överlever. Utan konkurrens förfaller vi till den medelmåttighet som avsaknaden av tävlan tillåter. Detta villkor gäller för alla former av mänsklig verksamhet. Därför bör den som vill höja nivån på det som görs, vad det än må vara, alltid ha konkurrensutsättningen som ledstjärna då olika aktiviteter i samhället organiseras.

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2013 skall vi diskutera hur idén om konkurrens skall förstås och vilken roll den fått i samhällsdebatten. Vad talar vi om då vi talar om konkurrens? Finns det goda och dåliga vädjanden till behovet av konkurrens? Hur skall vi förstå tanken att konkurrens alltid är välgörande? När är argumenten för konkurrensutsättning enbart uttryck för en ideologisk övertygelse? Vilken sorts idé om konkurrens finns i debatterna om Finlands position i den ’internationella konkurrensen’?

Föredragen

 • filosof Nora Hämäläinen, Helsingfors universitet
  Konkurrens till döds – eller varför konkurrens inte gör oss bättre på det vi gör
 • nationalekonom Christer Lindholm, Åbo Akademi
  Den nya internationella konkurrensen – en kapplöpning mot botten?
 • filosof Hugo Strandberg, Åbo Akademi
  Gör konkurrens saker bättre?
 • filosof Nikolai Enckell, Helsingfors
  Den enfaldige coachen och misstrons politik

Folkets Bildningsförbunds Korpo filosofidagar 25–26.7.2012

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Varför filosofi?”

Är filosofi något svårt och högtravande? Är det en specialiserad vetenskap som enbart ett fåtal utvalda experter på universitetens institutioner kan och borde syssla med? Om vi besvarar dessa frågor jakande blir det svårt att förstå varför filosofin kan vara viktig annat än som en akademisk disciplin. Men är det verkligen så, eller är filosofi någonting vi hela tiden gör och som därför är avgörande för att vi överhuvudtaget skall kunna leva ett gott liv?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2012 skall vi diskutera vad det är vi gör när vi filosoferar. Vi skall fråga om filosofin är reserverad för experter eller om det är något vi alla kan och borde göra. I samband med detta kommer vi också att samtala om vad vårt filosoferande skall leda till – kan filosofin förändra världen och vad i världen kan den i så fall ändra på?

Föredragen

 • filosof Kate Larson, Södertörns högskola
  Filosofi – ett sätt att leva eller ett sätt att tänka?
 • filosof Antony Fredriksson, Åbo Akademi
  Kan filosofin vara ett botemedel mot cynism?
 • filosof Camilla Kronqvist, Åbo Akademi
  Kan kärleken till vishet lära oss något om kärlek?
 • filosof Hannes Nykänen, Helsingfors universitet och Åbo Akademi
  Filosofi och tänkandets svårighet.

Filosofidagarnas föredragshållare

Kate Larson är född i Stockholm och bosatt på Öland. Författare, filosof och högskolelektor (Södertörns Högskola). 2009 disputerade hon i teoretisk filosofi med en avhandling om Iris Murdochs kärleksbegrepp. Hennes senaste skönlitterära verk är novellsamlingen Trängsel (2010).

Antony Fredriksson är bosatt i Åbo. Han är filosofie licenciat och verksam som doktorand i filosofi vid Åbo Akademi. Han arbetar på en doktorsavhandling med titeln The Paradox of the Documentary – Realism as a Moral Concept.

Camilla Kronqvist är bosatt i Åbo. Hon är verksam som universitetslärare i filosofi vid Åbo Akademi där hon håller kurser bland annat i moralfilosofi, vetenskapsteori och feministisk filosofi. 2008 disputerade hon i filosofi vid ÅA med avhandlingen What We Talk About When We Talk About Love.

Hannes Nykänen är bosatt i Helsingfors. Han är docent i filosofi vid Åbo Akademi och verksam som forskare i filosofi vid Helsingfors universitet. Nykänens forskning fokuserar på moralfilosofiska frågor och han har inom ämnet bland annat givit ut böckerna Öppningar och labyrinter (Schildts, 2008) och Samvetet och det dolda – om kärlek och kollektivitet (Dualis, 2009). 2002 disputerade han vid ÅA med avhandlingen The “I”, the “you” and the soul: an ethics of conscience.


Filosofidagar 26–27.7.2011

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Arbetets idé”

Arbetet har en alldeles central plats i vårt samhälle. Det ses ofta som samhällsorganisationens fundament och arbetet behövs för sysselsättningens, konkurrenskraftens och välfärdens skull. Oberoende politisk hemvist är makthavarna därför så gott som eniga om att mera arbete måste skapas. Med dessa utgångspunkter är risken stor att vi glömmer avgörande frågor om arbetes innehåll och mening. Vad arbetar vi för och hur vill vi göra det?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2011 diskuterade vi arbetet som en filosofisk, moralisk och existentiell fråga. Vi samtalade inte enbart om vilka samhälleliga syften arbetet kan tjäna, utan om arbetet i sig. Vilken roll borde arbetet ha vi våra liv? Hur tänker vi på vårt förhållande till det egna arbetet? Vad är det goda arbetet? Kan vi föreställa oss ett samhälle där arbetet inte tjänar syften utöver sitt eget?

Föredragen

 • filosof Mari Lindman, Åbo Akademi
  Arbetstid & arbetets tid
 • sociolog Roland Paulsen, Uppsala Universitet
  Arbetsideologins lager – från förmodernitet till idag
 • filosof Göran Torrkulla, Åbo Akademi
  Att arbeta eller inte arbeta – det är inte frågan. Om arbete, livsföring och mening
 • filosof Ingela Josefson, Universitetet i Nordland, Bodö & Stockholms dramatiska högskola
  Vad innehåller ditt arbete? Om akademiska teorier och det praktiska yrket

Filosofidagar den 27-28.7.2010

Plats: Skärgårdscentrum Korpoström, 21710 Korpo

Tema: ”Maktens dimensioner”

Föredragen

 • forskare och teolog Malena Björkgren, Åbo Akademi
  Maktbegreppet och våld i parrelationer
 • chefredaktör Torbjörn Kevin, Åbo Underrättelser
  Makt, mäktigare, mediast
 • samhällsfilosof Kristian Klockars, Helsingfors universitet
  Makten, välfärden och friheten
 • statsvetare Iivi Masso, Helsingfors
  Makten, minnet och historien

En bärande tanke i alla demokratier är att den samhälleliga maktutövningen alltid bör diskuteras och kritiseras. Vad innebär då en grundläggande kritik av maktrelationer och maktutövningen i samhället? Vad borde medias roll vara i en sådan kritik?

Under filosofidagarna i Korpo sommaren 2010 diskuterades frågor rörande maktens dimensioner och betydelser både för våra samhälleliga och personliga relationer. Vi samtalade om hur maktrelationer i samhället kan kritiseras och åskådliggöras, samt vad det kan betyda filosofiskt och moraliskt att mänskliga relationer beskrivs i termer av makt.


Filosofidagar den 24-25.7.2009

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Demokratin och dess fiender”

Föredragen

 • journalist Nils Torvalds, H:fors
  Ekonomiska kriser, marknadens val och demokratins villkor
 • filosof Arvi Särkelä, J.W. Goethe-Universität Frankfurt am Main
  Demokratisk förändring – John Deweys demokratiteori och den samtida vänstern
 • filosof Nikolai Enckell, Åbo
  Språkförbistring och penningmagi i den moderna demokratin

I mänskliga sammanhang pågår ständigt en kamp om makten. Det verkar också som om segrarna i kampen skulle tendera att med näbbar och klor behålla sin makt, och gärna erövrar mera av den. Är det möjligen så, att en sorts urkraft är verksam i varje mänsklig gemenskap som bildar antidemokratisk motström som får demokratin som politisk idé att te sig problematisk.

En central uppgift i varje demokrati är att bevaka makten i samhället. Om inte den bevakningen fungerar tillfredsställande tenderar demokratin att urholkas. För att maktbevakningen skall fungera måste maktinstanserna identifieras, analyseras och bedömas. Under filosofidagarna sommaren 2009 i Korpo diskuterades maktens problematik i demokratiska samhällen och försöken att identifiera problematiska och illegitima former av den.


Filosofidagar den 1.8.2008

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Människovärdet”

Föredragen

 • Jurist Leo Hertzberg, Helsingfors:
  Med-lidande
 • Professor emeritus Lars D. Eriksson, Helsingfors:
  Tortyr, terroristbekämpning, humanitär intervention – och människorättigheter
 • filosof Kate Larson, Uppsala Universitet:
  Det finns något heligt i varje människa

Med hänvisning till undersökningar för sin nya bok ”Rogue Economics – Capitalism’s New Reality” påstår den italienska författarinnan Loretta Napoleoni att det existerar en perfekt korrelation mellan spridningen av demokrati och ökningen av slaveri. Enligt henne har den globala poolen av slavar ökat i takt med att nya demokratier uppstått. Det visar sig också att en slav i dag bara kostar en bråkdel av vad slavar kostade under Romarrikets dagar. Man frågar sig om det handlar om en minskning av människovärdet. Åtminstone verkar det monetära värdet ha fallit drastiskt.

Hur skall vi förstå detta faktum och vårt sätt att beskriva eller förtiga den brutalitet som en rad olika maktkonstellationer härbärgerar. Det finns många frågor här. Sådana som handlar om det nakna våldet och sådana som handlar om det till synes osynliga, bakom rökridåer och självbedrägerier fördolda förhållanden.

Det finns också frågan om vad det egentligen är som förtrampas när människor på olika sätt ödelägger varandras liv? Vad är det vi skall se för att se människovärdet hos en människa? Och när vi ser det, vad innebär det – i vilken relation till den andre ställer det oss? De här frågorna är givetvis också förknippade med frågan om vad det överhuvudtaget innebär att vara människa? Hur återspeglar sig vår tillhörighet till människosläktet i vår erfarenhet och i våra förhållningssätt?


Filosofidagar den 27-28.7.2007

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: ”Den moderna människan och den gamla själen” – nedslag i själslivets filosofi

Föredragen

 • filosof Fredrik Westerlund, Helsingfors Universitet:
  Heder – vad är det?
 • lektor i teoretisk filosofi Sharon Rider, Uppsala Univeristet:
  Den tveksamme bekännaren – tänkaren ansvaret och traditionen
 • forskare f.dr. Martina Reuter, Helsingfors Univeristet:
  Föreställningsförmågan
 • tf professor Olli Lagerspetz, Åbo Akademi:
  Att undersöka varseblivningen

Filosofidagar den 28-29.7.2006

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: Självförståelsens olidliga vånda

Föredragen

 • psykoanalytiker Mikael Enckell, H:fors:
  Självkännedom – vad är det?
 • filosof Kate Larsson, Uppsala Universitet:
  Att möta det onda med det goda – är det möjligt?  – Vårt motstånd till mötet med det goda och det godas paradoxala gestaltningar
 • gruppsykoanalytiker FD Bodil Lindfors, Åbo:
  Den starka personen och den svaga – hur ser hon ut?
 • filosof Joel Backström, Åbo Akademi:
  Generositetens betydelse och girighetens former

Filosofidagar den 20-21.7.2005

Plats: Restaurant Rumarstrand, Korpo

Tema: Kulturkrockar och det mångkulturella samhället

Syftet med seminariet var att belysa och väcka frågor om det mångkulturella samhället ur olika perspektiv. Vanligtvis diskuteras det i samband med flykting- och invandrarfrågor. Vi ville också föra in ett nationellt och lokalt perspektiv i diskussionen. Vi kan tala om olika kulturer i det svenska Finland. Frågan är vad vi i så fall egentligen menar? Vilka är de kulturella skillnaderna mellan det svenska Österbotten, det svenska Helsingfors och svenska skärgårdsbor? Om det finns skillnader är de principiellt annorlunda än skillnaden mellan t.ex. iranier och finländare? Skall kulturkrockar alltså förstås som en speciell form av konflikt? Seminariet behandlade också frågan om den positiva potential som möten mellan olika kulturer för med sig.

Föredragen

 • sociolog Thomas Rosenberg:
  Jag, vi och de andra – om identitetsbygge och konflikt med utgångspunkt i Svenskfinland
 • chef red. Patsy Nakell:
  Det nya landet – mångfald eller enfald?
 • kulturarbetare Antonia Ringbom:
  Vem skrattar jag med? – om krockar och kramar i Senegal och i Finland
 • forskare Jörgen Mattlar; Uppsala:
  Föreställningar om ett land vi inte lever i läroboken i det mångkulturella samhället

Deltagarantalet per föredrag var ca 40 personer.