Folkuniversitetet i Åbo 2001-2003

Det 17: e Folkuniversitet genomfördes 11-12.10.2003. Temat var ”Den aktiva medborgaren och facket”. Folkuniversitetet ordnades denna gång i samarbete med Vänsterförbundets Svenska Landstyrelse. Deltagarantalet var ca 80 och som inledare hördes: forskare Kristian Falk, Sverige; M.Phil Iivi Masso, Finland; förtroendeman Roger Svanfors, Finland; kommunfullmäktigeledamot Irja Bergholm, Finland; förtroendeman Rainer Sjövall, Finland; förtroendeman Per Olsen, Danmark; ordf. i SAC Hannele Peltonen, Sverige; arbetsmarknadspolitisk sekreterare Bent Gravesen, Danmark; författare Leif Salmén, Finland; Kurt Tuominen, Finland; Johannes Runeberg, Finland; chefredaktör Torbjörn Kevin, Finland; publicist Ralf Friberg, Finland.

Två av de centrala frågeställningarna i projektet ”Den aktiva medborgaren och facket” var följande. Å ena sidan: hur har fackföreningsrörelsen förvaltat värden som rättvisa, solidaritet och demokrati inom den egna organisationen, i sina medlemmars intressebevakning och i den offentliga debatten? Å andra sidan: i en tid där rådande ideologier och politisk praxis vill sätta dylika värden på undantag, hur skall dessa också i framtiden kunna försvaras? Frågeställningarna blev under seminariet belysta ur flera olika perspektiv. Det kan konstateras att ingen var i besittning av de vises sten när det gäller frågan om fackets framtid. Däremot framkom många goda idéer och konkreta förslag om hur dagens utmaningar kunde bemötas. Dessutom gavs intressanta beskrivningar av aktuella experiment som redan satts igång för att lösa svårigheter som uppstått bl.a. pga. den stora arbetskraftsinvandringen från forna östblocksländer. Diskussionen under seminariet var mycket livlig och andan god.

Det kanske viktigaste resultatet av projektet var de idéer och andan av optimism som såtts i seminariedeltagarnas sinnen. Man kan bara hoppas att detta också leder till konkreta åtgärder i den fackliga verksamheten och kommer till synes i den offentliga diskussionen. Ett mer indirekt resultat är ett förslag till samarbete mellan ABF och FBF i liknande framtida arrangemang.

Rubriken för folkuniversitetet 2002 var ”Den aktiva medborgaren och kunskapens träd,” och det besöktes av ca 90 personer. Som inledare hördes: Prof. Ronny Ambjörnsson, Sverige; forskare Jörgen Lorenzen, Norge; red. Sandra Andersson, Sverige; fil.lic. Jan Svanberg, Finland; projekt-koordinator Kristina Luht, Estland och filosof Göran Torkulla, Finland.

Folkuniversitetet år 2001 hade temat ”Den aktiva medborgaren och demokratin”. Folk- universitetet, som detta år besöktes av ca ett 80- tal deltagare hade följande inledare : Prof. Ove Kaj Pedersen, Danmark, Författaren Per Herngren, Sverige, doc. Fritz C.Holte, Norge, special-medarbetare Hanna Gedin, Sverige, doc. Drude Dahlerup, Danmark samt författaren och journalisten Maria-Pia Boethius, Sverige.